z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Zadania


II Piętro


pokój 51- Chorągwicka Agata – Dyrektor ZEAS, tel: 18 3310388, tel: 183310009 wew.148
pokój 52- Danuta Nowak tel: 183310009 wew. 152
pokój 53- Józefa Grzesiak, Danuta Rataj tel: 183310009 wew.153
pokój 54- Agnieszka Kagan, Małgorzata Lupa, Grażyna Mucha tel: 183310009 wew. 254, wew.155
 

e-mail: zeas@mszana.pl


Do zadań ZEAS należy w szczególności:

 

• Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej oraz organizacyjno – gospodarczej placówek
oświatowych, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie wydatków z osobowego funduszu płac,
• Wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
programów nauczania, wychowania, zadań dydaktycznych i innych zadań statutowych
• opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych
placówek oświatowych, przy współpracy w tym zakresie z dyrektorami tych placówek,
• opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych własnych,
• podejmowanie działań zapewniających placówkom oświatowym prawidłowe wykonanie planu
dochodów i wydatków,
• dokonywanie okresowych analiz dochodów i wydatków budżetowych,
pozabudżetowych i środków specjalnych na poszczególne placówki oświatowe
oraz informowanie o ich wynikach dyrektorów tych placówek,
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo – budżetowej przez
placówki oświatowe objęte zakresem działania,
• sporządzanie bilansu rocznego z działalności finansowej wszystkich placówek
oświatowych i ZEAS oraz wszystkich rodzajów finansowania,
• sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie funduszu płac i zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych poszczególnych placówek oświatowych,
• prowadzenie i uaktualnianie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej w zakresie
dotyczącym zadań ZEAS, wynikających z Ustawy o systemie informacji oświatowej i z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego zakresu danych w
bazach danych oświatowych oraz przekazywanie danych z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych do stanowiska d/s. oświaty w terminach określonych ustawą,
• Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie bieżącego prowadzenia przez
nich baz danych oświatowych,
• prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla
poszczególnych placówek oświatowych,
• gospodarowanie budżetem ZEAS,
• prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz współpraca z dyrektorami
przy przeprowadzaniu inwentaryzacji, mienia pozostającego w dyspozycji placówek oświatowych,
• współpraca z dyrektorami w zakresie zaopatrzenia pracowników placówek oświatowych w
przysługujące im wyposażenie, deputaty, odzież ochronną i roboczą,
• organizowanie przewozu i opieki w czasie przewozu dzieci sześcioletnich z domu do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenia zapewniają rodzice, jeżeli droga dziecka sześcioletniego do szkoły przekracza odległość 3 km,
• organizowanie przewozu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły lub zwrotu kosztów
przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dzieci z domu do szkoły przekracza odległości określone ustawie o systemie oświaty,
• organizowanie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim i uczniom niepełnosprawnym , a
także dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przewozu i opieki w czasie przewozu ,do najbliższego przedszkola , szkoły podstawowej lub gimnazjum , albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice - na warunkach i zasadach określonych w art. 14 a , ust. 4 oraz w art.17,ust.3a Ustawy o systemie oświaty,
• przyjmowanie i wykonywanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
dotyczących merytorycznego działania ZEAS , wydawanych w trybie art. 34,
ust.1 ustawy o systemie oświaty,
• sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw
finansowych, a w szczególności w zakresie: prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez placówki oświatowe środkami pochodzącymi z innych źródeł,
• przedkładanie propozycji wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
samorządowe i zasad na jakich będą wnoszone,
• prowadzenie indywidualnych spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej
charakterze socjalnym dla uczniów lub słuchaczy zamieszkałych na terenie administracyjnym Gminy Mszana Dolna,
• zapewnienie obsługi finansowo – księgowej placówkom oświatowym w zakresie pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanych przez dyrektorów,
• podejmowanie czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem,
prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów - przygotowywanie stosownych projektów aktów prawnych,
• opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę,
• przygotowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,
• kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez zamieszkałych na terenie gminy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów ,prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego,
• podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych czy też niekorzystnych warunków atmosferycznych,
• koordynacja i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych przez Gminę zadań oświatowych,
• prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
• prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora,
• przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów,
• załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole,
• zatwierdzanie rocznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli,
• dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektorów,
• opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalnianie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole,
• wydawanie zezwoleń w sprawie indywidualnego nauczania ucznia.