z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

O projekcie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na lata 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie skierowane jest głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych w tym poprzez wsparcie dla budowy nowoczesnych i efektywnych struktur samorządowych.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

Tytuł projektu:

 

„Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(konkurs 2/POKL/5.2.1/2009)
Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Beneficjent: Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Okres realizacji : luty 2010- luty 2011

 

Projekt „Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina” skierowany jest do wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, którzy biorą udział w merytorycznym opracowywaniu decyzji administracyjnych, poprzez swoja aktywność zawodową mają wpływ na tworzenie prawa miejscowego i usprawnienie kontaktu z klientami urzędu. Pracownicy Ci spotykają się z różnego typu zadaniami do wykonania, których wypełnianie wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy merytorycznej oraz podnoszenia umiejętności interpersonalnych.
W efekcie działań ujętych w Projekcie nastąpi podniesienie poziomu kompetencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, którzy wpływać będą na proces stanowionego w urzędzie prawa oraz sprawne funkcjonowanie w urzędzie systemu administracji elektronicznej.
Wprowadzenie do urzędu funkcjonowania systemu elektronicznej administracji, wypracowanie procedur konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy oraz monitorowania strategii rozwoju gminy, opracowanie standardów doradczo-informacyjnych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprzez uruchomienie w Urzędzie Gminy Biura Obsługi Klienta/Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia jakości, dostępności i przejrzystości świadczonych usług.
Oczekiwanymi bezpośrednimi korzyściami będzie również możliwość szybszego załatwiania spraw w urzędzie, a w dalszej perspektywie czasowej także załatwiania spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.


Projekt łączy w sobie działania mające na celu:
• poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w gminie poprzez podniesienie jakości obsługi (utworzenie Biura Obsługi Klienta, podniesienie kompetencji pracowniczych poprzez system szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla wszystkich pracowników urzędu),
• wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za politykę kadrowo-szkoleniową poprzez specjalistyczne szkolenia i studia podyplomowe w zakresie marketingu terytorialnego oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,
• wdrażanie zasad i mechanizmów wzmacniających przejrzystość urzędu (poprzez szerszy zakres informacji umieszczanych w BIP, podniesienie kwalifikacji urzędniczych w zakresie obsługi systemów elektronicznego obiegu dokumentów),
• wzmocnienie zdolności urzędu w zakresie stanowienia prawa miejscowego, aktów administracyjnych oraz w zakresie opracowywania i ewaluacji strategii rozwoju gminy (poprzez system szkoleń pracowniczych podnoszących kompetencje urzędników ),
• wzmocnienie działań wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania w gminie wiejskiej poprzez seminarium dla JST z terenów wiejskich z zakresu stosowania dobrych praktyk.


Cel główny projektu:
Podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Mszana Dolna na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy oraz wzrost kompetencji pracowników urzędu.

 

Cele szczegółowe:
• Podniesienie do roku 2011 standardów obsługi klientów urzędu, w tym zwłaszcza przedsiębiorców z terenu gminy Mszana Dolna

• Poprawa umiejętności korzystania z technologii informatycznych wśród 45 pracowników urzędu gminy Mszana Dolna w latach 2010-2011

• Podniesienie kompetencji i zaangażowania 45 pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna w proces doskonalenia i podnoszenia jakości stanowionego przez urząd prawa

• Podniesienie przejrzystości w zasadach dostępu do informacji i funkcjonowania gminy

• Poprawienie do roku 2011 zarządzania w gminie w obszarze planowania strategicznego i konsultacji społecznych poprzez ulepszenie systemu monitorowania i ewaluowania strategii rozwoju gminy oraz wzrost liczby konsultacji społecznych.

• Wzmocnienie współpracy informacyjnej z gminami wiejskimi sąsiadującymi bezpośrednio z Gminą Mszana Dolna, poprzez propagowanie w roku 2011 wśród 40 gmin wiejskich rozwiązań w zakresie polepszenia zarządzania w małej gminie.
Grupę docelową stanowić będzie Urząd Gminy Mszana Dolna oraz wszyscy jego pracownicy.
DZIAŁANIA projektowe obejmować będą:


KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT - (22.03.2010 r, ok. 50 os) służąca przedstawieniu założeń projektu, harmonogramu realizacji, integracji gmin i środowiska lokalnego oraz propagowania możliwości rozwoju małych gmin wiejskich w aspekcie pozyskiwania środków na lepsze zarządzanie gminą. Będzie to również zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym seminarium na zakończenie projektu z zakresu możliwości poprawy zarządzania w małej gminie, zachęcenia do wprowadzania zmian poprzez zaprezentowanie projektów możliwych do zrealizowania mających na celu usprawnienie działania i zmodernizowanie instytucji, usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz rozwój e-administracji.


1. PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD
Aby prawidłowo zaplanować działania zmierzające do podniesienia jakości i dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy Mszana Dolna na wstępie przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy w zakresie jakości usług świadczonych przez urząd. Wsparciem dla urzędników odpowiedzialnych za jakość obsługi klientów urzędu będzie powołanie zespołu pracowników urzędu, którzy dzięki konsultacjom eksperckim wspólnie wypracują procedury w zakresie obsługi klientów.
Kolejnym etapem będzie utworzenie i uruchomienie Biura Obsługi Klienta/Lokalnego Okienka Przedsiębiorcy oraz usprawnienie/wdrożenie Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (mieszkańca i przedsiębiorcy, w tym zamieszczenie procedur aktualizowania usług jako podstrona WWW Urzędu oraz BIP, aktualizacja danych przekazywanych przez te strony, modernizacji i uspójnienie formy prezentacji danych).
Dla szerszego udostępnienia samodzielnego pobierania formularzy, wzorów dokumentów oraz uzyskiwania informacji o urzędzie uruchomione zostaną na terenie budynku urzędu Infokioski wraz z systemem prezentacji danych.
Działaniem wspierającym pracę urzędnika będzie usprawnienie funkcjonowania wdrożonego w urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów, a co za tym idzie wsparcie urzędników poprzez coaching na stanowiskach pracy (dla administratorów i użytkowników systemu elektronicznego obiegu dokumentów). Planowane są również bieżące konsultacje eksperckie w zakresie rozwiązań ICT w administracji publicznej oraz konsultacje w zakresie uruchomienia systemu elektronicznych skrzynek podawczych na platformie e-PUAP, szkolenie z funkcjonowania WBOK i skrzynki podawczej. Działaniem szkoleniowym wspierającym objęty zostanie również administrator bazy danych.
Dla wszystkich pracowników urzędu przeprowadzone zostaną szkolenia z komunikacji interpersonalnej oraz specjalistyczne szkolenia wspomagające wykonywanie podstawowych obowiązków z zakresu: prawa w ochronie środowiska, pozyskiwania środków finansowych dla projektów poprawiających ochronę środowiska, szkolenia z zarządzania turystyką


2. USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA.
Działanie mające na celu wzmocnienie kwalifikacji kadr administracji o obszarze polityk, strategii i stosowania przepisów prawa.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną:
• szkolenie pracowników z KPA w celu poprawienia jakości wydawanych decyzji administracyjnych,
• szkolenie/coaching z raportowania w systemie elektronicznego obiegu dokumentów w celu pozyskiwania danych statystycznych dotyczących przepływu dokumentów,
• szkolenie i warsztaty z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej przybliży zasady monitoringu i ewaluacji planów strategicznych, efektem którego będzie plan zasad monitorowania strategii (przygotowywany przez pracowników urzędu pryz pomocy konsultacji eksperckich z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej). Dzięki temu działaniu zostanie wdrożona procedura monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju gminy i konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy, w tym również jako rozszerzona funkcjonalność Wirtualnego Biura Obsługi Klienta.
• spotkanie informacyjne ze środowiskiem lokalnym w sprawie wdrożenia monitoringu strategii i konsultacji społecznych, gdzie uczestnikami będą lokalne organizacje pozarządowe, mieszkańcy, sołtysi, przedsiębiorcy, grupy LGD, parafie, organizacje pozarządowe, lokalne media.


3. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI I ROZWOJU KADR
W ramach działania przewidziano delegowanie pracowników na roczne studia podyplomowe w zakresie:
• Menadżer jakości w jednostkach administracji publicznej,
• Marketing terytorialny i budowanie wizerunku JST,
• Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz z zarządzanie projektami.
Dodatkowym elementem wspierającym rozwój urzędników będą warsztaty z obsługi komputera dla wszystkich pracowników urzędu. Z uwagi na liczną grupę pracowników urzędu w wieku powyżej 45 lat, osoby te zostaną objęte dodatkowym wsparciem w postaci dostosowania programu i wydzieleniem odrębnych 2 grup 45+.

 

4. USPRAWNIENIE PRZEJRZYSTOŚCI PROCEDUR FUNKCJONOWANIA URZĘDU
Przeprowadzone zostaną:
• szkolenie z prawa zamówień publicznych, które pozwoli na lepszą organizację zamówień,
• szkolenie z zakresu informacji o wymogach prawnych i sposobie pracy w e-urzędzie, pozwoli podnieść świadomość oraz kompetencję dotyczącą e-Administracji w postępowaniu administracyjnym,
• szkolenie Zarządzanie organizacją w urzędzie,
• szkolenie z użytkowania, udostępniania danych oraz roli Biuletynu Informacji Publicznej, pozwoli na opracowanie procedur publikacji i aktualizacji danych na stronach BIP.5. WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK
W ramach zadania przewidziano wizytę studyjną 3 pracowników urzędu w wybranym wzorcowym urzędzie gminy z funkcjonującym Wirtualnym Biurem Obsługi Klienta/Przedsiębiorcy w celu poznania innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnym WBOK .
W celu propagowania dobrych praktyk organizacji i zarządzania w małej gminie oraz wzmocnienia współpracy międzygminnej końcowym etapem będzie zorganizowanie seminarium jednodniowego dla gmin wiejskich z terenu Małopolski w zakresie możliwości poprawy zarządzania w małej gminie.
Zrealizowane będą dwa bloki tematyczne:
I. Rozwój e-administracji i rozwiązań ICT w administracji publicznej
II. Procedury usprawniające realizację zadań statutowych w samorządzie gminnym.

 

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT- (luty 2011)- będzie miała na celu podsumowanie rocznego cyklu podnoszącego kompetencje pracowników urzędu Gminy Mszana Dolna, zaprezentowanie osiągnięcia założonych rezultatów projektu oraz zachęcenie uczestników konferencji po stronie JST do inwestowania w zwiększanie kompetencji kadr urzędu, które są głównym ogniwem pomiędzy zakładanymi celami rozwoju gminy a ich realizacją prowadzącą do sukcesu.


REZULTATY TWARDE OSIĄGANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Państwo Prawa:
• Zmniejszony w stosunku do roku ubiegłego wskaźnik decyzji administracyjnych uchylanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
2. Skuteczność i efektywność:
• Utworzone Biuro Obsługi Klienta/Lokalne Okienko Przedsiębiorcy
• Wdrożony system monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju gminy.
3. Partycypacja i przejrzystość:
• Wdrożona procedura konsultacji społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach ważnych dla gminy
• Wdrożone zasady przejrzystości urzędu poprzez publikowanie aktualnych danych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
• opracowana i wdrożona procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w gminie na stronach BIP oraz WBOK.


REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGANE W RAMACH PROJEKTU:
• zwiększone kompetencje pracowników urzędu w zakresie stanowionego prawa, monitorowania strategii rozwoju gminy,
• zwiększone umiejętności pracowników przy wypełnianiu formularzy, wniosków pozyskiwania środków unijnych,
• wzrost kompetencji pracowników urzędu, zaangażowanych w proces tworzenia od podstaw nowoczesnego BOK/WBOK,
• zwiększona motywacja pracowników do wykonywanej pracy w urzędzie,
• podniesiony poziom samooceny pracowników,
• zwiększona wiedza pracowników w zakresie społeczeństwa informacyjnego, stosowanych rozwiązań ICT w administracji publicznej,
• zwiększone umiejętności pracowników w zakresie sprawnego działania na stanowisku pracy z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
• poprawiona wymiana doświadczeń pomiędzy JST z terenu Małopolski.
• poprawiony wizerunek gminy poprzez świadomy poprawny przekaz informacji dla lokalnego społeczeństwa

 

Wartością dodaną projektu będą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w projekcie oraz nabycie doświadczenia przez pracowników urzędu w realizacji projektów "miękkich".


Podsumowując projekt:
Przeprowadzone działania szkoleniowe podniosą kompetencje pracownicze zarówno merytoryczne jak i w zakresie manualnej obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów. To z kolei przełoży się na wyższą jakość, lepszy standard i skróci czas obsługi klientów urzędu, w tym przedsiębiorców. Jakość i dostępność świadczonych usług podniesie funkcjonalne BOK/LOP oraz zainstalowane Infokioski, gdzie będzie można uzyskać wszelakie informacje i formularze do załatwienia spraw urzędowych. Wzrost kompetencji pracowniczych spowoduje wzrost nie tylko wiedzy ale również lepszą samoocenę pracownika co skutkować będzie większym zaangażowaniem w realizację zadań gminy, wzrost motywacji do pracy a to z kolei wpłynie na jakość wydawanych decyzji.
Opracowanie procedur i zasad konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy oraz systemu monitorowania strategii rozwoju gminy, przyczyni się do poprawy zarządzania w tych obszarach. Opracowana procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach WWW gminy, przyczyni się do wzrostu przejrzystości funkcjonowania urzędu. Seminarium w zakresie dobrych praktyk dla JST z sąsiednich powiatów, przyczyni się do wzmocnienia współpracy informacyjnej z gminami wiejskimi


Kontakt: Beneficjent Działania POKL
Urząd Gminy Mszana Dolna
Ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
Tel. 0-18 33-10-009
Fax. 0-18 33-11-242
Strona www urzędu gminy : www.mszana.pl , adres e-mail: gmina@mszana.pl

 

Galeria