z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych


Koordynacja świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

Zadania w zakresie koordynacji świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych realizuje Wojewoda Małopolski. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego/ świadczeń rodzinnych należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wraz z dokumentami. Tutejszy Ośrodek przekazuje wniosek wojewodzie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci/ art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów podmiot realizujący świadczenia, wzywa osobę do uzupełniania wniosku bądź uzupełniania brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Osoba starająca się o świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze winna przedstawić dokumenty z zagranicy w języku urzędowym tj. w języku polskim- tłumaczenia dokonane przez osobę uprawnioną (art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim).

Wykaz podstawowych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodzinny (nie dotyczy osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze jedynie na drugie i kolejne dziecko):

 • zaświadczenie dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie; danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym imię, nazwisko, numer PESEL; formie opłacanego podatku; wysokości przychodu; stawce podatku; wysokości opłacanego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • nakaz płatniczy, zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniętych w roku kalendarzowych poprzedzających okres, na który jest ustalane prawo do świadczeń innych niż dochody podlegające opodatkowaniu ( np. dochód osiągnięty za granicą, zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński z KRUS, świadczenie rodzicielskie, gospodarstwo rolne, alimenty na rzecz dzieci, staż finansowany ze środków Unii Europejskiej itd.)
 • dokumenty lub oświadczenia potwierdzające dzierżawę gruntu na zasadach określonych a art. 5 ust. 8a-8c ustawy oświadczeniach rodzinnych, w tym kopię umowy dzierżawy,
 • w przypadku zakupu lub sprzedaży gruntów rolnych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy dokumentu lub oświadczenia określającego datę kupna/sprzedaży gruntu oraz wielkość sprzedanego/zakupionego gruntu w ha przeliczeniowych,
 • kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych- w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

2) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;

3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

4) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka- w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

7) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

8) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie;

9) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

10) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia,

11) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej- w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,

12) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenia o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

13) imię, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania członka/członków rodziny wnioskodawcy za granicą,

14) adres osoby przebywającej za granicą; w przypadku gdy strona nie zna adresu pobytu (np. w przypadku byłego męża) należy podać ostatni znany adres pobytu. Jeżeli strona nie zna miejsca pobytu drugiego rodzica za granicą może zwrócić się do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego o ustalenie miejsca pobytu/zamieszkania osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych (warunek konieczny) za granicą, w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń rodzinnych;

15) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (PIT za rok bazowy, świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło)- nie dotyczy osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze jedynie na drugie i kolejne dziecko,

16) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego- nie dotyczy osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze jedynie na drugie i kolejne dziecko,

17) w przypadku pracowników oddelegowanych lub w przypadku samooddelegowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy dołączyć druk A1 wystawiony przez ZUS/KRUS lub wystąpić do ZUS/KRUS o wystawienie druku A1. Zaświadczenie A1 potwierdza, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Z wnioskiem o wydanie druku A1 może wystąpić:

 • pracodawca,
 • osoba wykonujące pracę na własny rachunek,
 • pracownik;

Wnioskując o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku należy dołączyć- zaświadczenie lekarskie bądź zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Wnioskując o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku należy dołączyć- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania, zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Wnioskując o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku należy dołączyć- zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy.

W przypadku gdy o świadczenie ubiega się opiekun faktyczny do wniosku należy dołączyć- zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.

W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenia rodzinne/ wychowawcze lub ubiegającej się o te świadczenia zaginął, do wniosku należy dołączyć- zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców- właściwej instytucji.

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmuje wnioskodawców w dniach:

•           poniedziałek - godz. 14.00 -17.00

•           wtorek - piątek godz. 8.00-11.00

Zadania w zakresie koordynacji we współdziałaniu z gminami  realizują  komórki organizacyjne Wydziału Polityki Społecznej:

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie- ul. Lea 112 (sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: krakowskiego grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego),

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Nowym Sączu- ul. Jagiellońska 52 (sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: nowosądeckiego grodzkiego, nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego),

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Tarnowie- al. Solidarności 5-9 (sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: tarnowskiego grodzkiego, tarnowskiego ziemskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego).

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że została uruchomiona specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel.:12 430 29 73

Po podaniu numeru PESEL można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski. Dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Nowym Sączu  nie będą już dostępne.

 

W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw Małopolski Urząd Wojewódzki zaprasza do kontaktowania się poprzez formularz.
 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego znajduje się w zakładce: świadczenie wychowawcze ( http://www.mszana.pl/urzad-gminy/urzad-gminy/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/swiadczenie-wychowawcze-500.html ), natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w zakładce: zasiłek rodzinny z dodatkami ( http://www.mszana.pl/urzad-gminy/urzad-gminy/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/zasilek-rodzinny-z-dodatkami.html ).

 

Pobierz:

Formularz dotyczący pobytu za granicą - tutaj