z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Fundusz alimentacyjny


Fundusz alimentacyjny

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,  w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 

W przypadku bezskuteczności egzekucji (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych) osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczyn jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów
 • zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego- tutejszy Ośrodek pozyskuje sam
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń o wysokości składki zdrowotnej 9 %- tutejszy Ośrodek pozyskuje sam
 • nakaz płatniczy za rok bazowy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w roku bazowym (zaświadczenie wymagane tylko w przypadku, jeżeli był pobierany zasiłek chorobowy)
 • świadectwa pracy w przypadku utraty dochodu
 • Pit- 11 za rok bazowy w przypadku utraty dochodu
 • umowa o pracę oraz inne umowy cywilnoprawne w przypadku uzyskania zatrudnienia
 • zaświadczenie od pracodawcy za pełny kolejny miesiąc od dnia podjęcia pracy w przypadku uzyskania zatrudnienia po roku bazowym
 • wyrok sądowy zasądzający alimenty
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość nieopodatkowanych dochodów za rok bazowy (alimenty, stypendia, diety, należności z tytułu wynajmu, renty z Unii Europejskiej, fundusz alimentacyjny)
 • inne dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy

 

Po otrzymaniu wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

 

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
 2. informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego bądź zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy bez uzasadnionej przyczyny- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

 

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Szczegółowych informacji udziela pokój nr 6.