z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

zadania


PIĘTRO II

 

pokój 38,39 - Szybiak Katarzyna, Buła Janusz, Pajdzik Józef, Małgorzata Bierówka
tel: 18 3310009 wew.338,339

 

 

 • utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców i najemców lokali komunalnych,
 • dokonywanie napraw budynków, pomieszczeń i urządzeń oraz przywracanie poprzedniego stanu budynków uszkodzonych,
 • dokonywanie napraw mieszkalnych lokali komunalnych, napraw lub wymiany urządzeń i instalacji w zakresie nie obciążającym najemcy,
 • zawieranie umów najmu na wynajem mieszkalnych lokali komunalnych,
 • wydawanie lokali mieszkalnych najemcom,
 • utrzymywanie w należytym stanie lokali socjalnych,
 • zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną,
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.

  ......................................................................................................................

 • sporządzenie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska,- Art. 17, ust. 1,
 • udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej , Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
 • przygotowanie projektu rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podanie go do do publicznej wiadomości
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.
 • W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, nakładanie, w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, - lub ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony Środowiska, przyjmowanie wyników pomiarów oraz przyjmowania zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko.
 • przeprowadzanie na polecenie Wójta kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w zakresie właściwości wójta gminy jako organu ochrony Środowiska ,
 • występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli powstaje podejrzenie co do naruszenia przepisów ochrony środowiska,
 • edukacja ekologiczna i wspierania działań proekologicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
 • nakazywanie osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze Środowiska lub eksploatującej urządzenie, w drodze decyzji wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska, a w razie nie wykonania tych czynności nakazywanie unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego,
 • Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla jednostek organizacyjnych Gminy Mszana Dolna,
 • przedkładanie okresowo marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla Środowiska,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
 • występowanie z wnioskiem do Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie posiadanych informacji o stanie środowiska na terenie gminy,
 • współpraca z właściwym terytorialnie inspektorem Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, a w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia stanu środowiska polecenie podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych,

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
O ochronie przyrody
/ Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami/

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
 • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:
  1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
  2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewówPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
O odpadach
/ Dz.U. Nr 62 poz. 628, ze zmianami/

 • Opiniowanie, przedłożonych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych, programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów,
 • Opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku, gdy miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwienia lub zbierania odpadów przez wytwórcę jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów.
 • kształtowanie właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest w Gminie, współpraca odbiorcami tych odpadów,Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r.
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/ Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 /

 

 • określenie wymagań, jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
  • odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości,
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych,
 • opracowanie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mszana Dolna’’ oraz egzekwowanie określonych w nim zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 • Opracowanie zasadPodstawa prawna:

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
/ Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami /

 • rozstrzyganie sporów w sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
 • zatwierdzanie ugód właścicieli gruntów w sprawach zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i górnicze
/ Dz.U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947 ze zmianami /

 • opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
 • opiniowanie projektów prac geologicznych dotyczących terenu Gminy Mszana Dolna,
 • opiniowanie szczegółowych warunków wydobywania kopalin na podstawie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej,
 • opiniowanie planu ruchu zakładu wydobywającego kopaliny oraz jego likwidacji,Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
O postępowaniu egzekucyjnym w administracji
/ Dz. U. z 2005 r, Nr 229, poz. 1954 ze zm./

  ......................................................................................................................

 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących sporów wodnych.
 1. Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt
 2. Współdziałanie z Kwarantanną i Ochroną Roślin oraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych roślin i zwierząt
 3. Realizacja ustawy o nasiennictwie
  • rozpropagowanie komunikatów ochrony roślin
  • zwalczanie nielegalnych upraw maków i konopi
 4. Administracja w zakresie łowiectwa
 5. Leśnictwo
  • wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów do zalesienia
  • współpraca z nadleśnictwem
  • nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach gminnych
 6. Naliczanie opłat za wodę
 7. Przyjmowanie zeznań świadków dotyczących zaliczania okresów pracy na gospodarstwie rolnym
 8. Współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo : ODR, AR i MR, WUS, KRUS
 9. Współpraca z AR i MR w temacie U.E.